Mục tiêu ngắn hạn lần lượt là : 0,027 – 0,032 – 0,043

FCD hiện đang được giao dịch trên các sàn KuCoinGate.ioBybit

FreshCut Diamond (FCD) Tín hiệu tăng ngắn hạn