Điểm mua : 0.02x

Mục tiêu ngắn hạn có trong biểu đồ

Luôn đặt dừng lỗ ở mức 8-10%

HIENS3 hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoin

hiENS3 (HIENS3) Tín hiệu đảo chiều