Mục tiêu ngắn hạn : 0,26 – 0,32 – 1,4 – 4

hiFIDENZA (HIFIDENZA) Tín hiệu tăng giá