Mạnh nhất trên thế gian này là gì ?

“Nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được quả báo thiện, còn làm các điều ác bị quả báo ác.

Nhân quả là thứ mạnh nhất

Đối với con người mà nói, từ bi là vĩ đại nhất, nhân quả là mạnh nhất.

Nói một cách đơn giản, “nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được quả báo thiện, còn làm các điều ác bị quả báo ác. “Luật nhân quả” chính là phương thức, qui tắc cùng định luật cố định của nhân quả báo ứng.

Do con người thường xuyên so sánh và tị nạnh lẫn nhau, luôn cho rằng người khác bất công với mình, do đó dẫn đến rất nhiều thị phi phiền não.

Mạnh nhất trên thế gian này là gì ?

Nhân quả mới là “kẻ” mạnh nhất thế gian.

Mỗi hành vi xấu ác của con người, đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó. Căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà có quả báo khác nhau.

Làm điều ác, sau khi chết chắc chắn phải thọ khổ trong địa ngục. Còn tạo ác nhẹ hơn, sau khi chết sẽ chuyển sinh thọ khổ trong loài ngạ quỷ, nếu tạo ác nhẹ hơn nữa, thọ khổ trong loài súc sinh.

Sau khi thọ hết tất cả thống khổ trong các đường này rồi, thì con người sẽ được chuyển sinh trở lại làm người.

Mọi sự công bằng tuyệt đối chính là “nhân quả”, dù là quan lại quyền quý hay là kẻ buôn bán nhỏ lẻ, bất cứ ai làm điều xấu sẽ không một ai ngoài vòng của quy luật nhân quả.

Nhân quả tích tụ qua đời đời kiếp kiếp đó chính là quy luật của thế gian.

 

222