Biểu đồ MOB 12h cho thấy giá quay trở lại với các dấu hiệu mạnh mẽ và thoát ra khỏi đường xu hướng kháng cự, có thể kiểm tra lại đường xu hướng trước khi tăng giá, các mục tiêu đầu tiên cho MOB lần lượt là 1,4 – 3,7 – 4,5 $

Mobilecoin (MOB) tín hiệu đột phá