Mục tiêu ngắn hạn có trên biểu đồ

Thời gian nắm giữ : 2 – 4 tháng

Aragon (ANT) hiện đang được giao dịch trên Binance và hầu hết các sàn giao dịch lớn khác

Aragon (ANT) Tín hiệu tăng giá