Mục tiêu ngắn hạn có trên biểu đồ

Thời gian nắm giữ : 1 – 3 tháng

Avalanche (AVAX) hiện đang được giao dịch trên Binance và hầu hết các sàn giao dịch lớn khác

Avalanche (AVAX) Tín hiệu tăng giá