Mục tiêu tăng giá nằm trong khoảng 2,8 – 3,9

Thời gian nắm giữ : 6 – 10D

Mục tiêu dài hạn hơn 4,4 – 7,1 – 23,5

Thời gian nắm giữ : 6 – 12M

DYDX hiện đang được giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch lớn

DYDX Tín hiệu tăng giá