Fetch.AI (FET) hình thành mẫu PO3 đẹp với mục tiêu dễ dàng là 0,13 đô la.
Rất nhiều tổ chức đứng sau các dự án dựa trên AI và tài trợ cho chúng.

Chúng ta có thể thấy một xu hướng mới của AI vào năm 2023 và FET có thể dẫn đầu xu hướng đó.

FET được giao dịch trên hầu hết các sàn giao dịch lớn

Tham gia nhóm tín hiệu để nhận thêm nhiều thông tin về mục tiêu dài hạn

Fetch.AI (FET) Tín hiệu tăng giá