Mục tiêu ngắn hạn có trên biểu đồ

Thời gian nắm giữ 12 – 48 H

GALA hiện đang được giao dịch trên hầu hết các sàn lớn

GALA Tín hiệu tăng giá