Mục tiêu trung hạn có trên biểu đồ

Thời gian nắm giữ : 6 – 8 tháng

IDEX hiện đang được giao dịch trên Binance và hầu hết các sàn giao dịch lớn khác

IDEX Tín hiệu tăng giá