Các mục tiêu ngắn đến trung hạn đều có trên biểu đồ

Thời gian nắm giữ : 3 – 9 tháng

JasmyCoin (JASMY) Tín hiệu tăng giá