Kava Swap (SWP) tại cùng một mức hỗ trợ, nó đã bơm 450% từ đó và có dấu hiệu đảo chiều với một ngọn nến búa đẹp hàng ngày gần đây, cá voi sẽ quyết định phần còn lại của trò chơi

Mục tiêu ngắn hạn : 0,07 – 0,11

Thời gian nắm giữ : 5-7 ngày

Kava Swap (SWP) Tín hiệu tăng giá