Kịch bản cho BTC dựa theo sự trùng lặp chu kỳ 2014