Biểu đồ hàng tuần đang tiến gần đến giai đoạn halving, tuy nhiên cần phải phá vỡ phạm vi $83 trước khi chúng ta thấy xu hướng tăng giá thật sự tốt.

Mục tiêu ngắn và trung hạn có trên biểu đồ

Thời gian nắm giữ : 1 – 12 tháng

Litecoin (LTC) Tín hiệu tăng giá