Giá 3d của Metal DAO (MTL) hiện đang cho thấy tiềm năng lớn và có thể tăng cao hơn 3,45 lần! Với việc đột phá, mục tiêu cho MTL là $4,85454311 nghĩa là tăng hơn 244% và có thể sắp tới điều này sẽ xảy ra nhanh chóng!

Thời gian nắm giữ : 4 – 6 tháng

Metal DAO (MTL) hiện đang được giao dịch trên Binance và hầu hết các sàn giao dịch lớn khác

Metal DAO (MTL) Tín hiệu tăng giá