Mục tiêu ngắn hạn có trên biểu đồ

Thời gian nắm giữ : 4 – 6 tháng

OG Fan Token (OG) hiện đang được giao dịch trên các sàn Binance,  BitgetMEXCHuobiTokoCryptoHotbitPoloniex

OG Fan Token (OG) Tín hiệu tăng giá