Mục tiêu ngắn và trung hạn có trên biểu đồ

Thời gian nắm giữ : 1 – 4 tháng

Radicle (RAD) hiện đang được giao dịch trên Binance và hầu hết các sàn giao dịch lớn khác

Radicle (RAD) Tín hiệu tăng giá