Mục tiêu : 0,34 – 0,49 – 0,8 – 2,7

Stafi (FIS) được giao dịch trên hầu hết các sàn lớn trong mục “Bitcoin và Sàn Giao Dịch”

Stafi (FIS) Tín hiệu tăng giá