Biểu đồ 1D của TRIBE dường như đang muốn phá vỡ đường xu hướng kháng cự chính và có thể sẵn sàng thực hiện thành công điều đó và phá vỡ mục tiêu 0,78 trước năm 2023

TRIBE hiện được giao dịch trên hầu hết các sàn lớn

Tribe (TRIBE) Tín hiệu đột phá