Các mục tiêu ngắn hạn đều có trên biểu đồ

Thời gian nắm giữ: 1-15 ngày

TribeOne (HAKA) hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoin

TribeOne (HAKA) Tín hiệu tăng giá